Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trí Duy bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 10/07/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Trí Duy, chuyên ngành Thống kê kinh tế, với đề tài "Đánh giá sự tín nhiệm qua chỉ số tổng hợp phẩm chất người lãnh đạo trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam".
Thứ ba, ngày 09/06/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Đánh giá sự tín nhiệm qua chỉ số tổng hợp phẩm chất người lãnh đạo trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Chuyên ngành: Thống kê kinh tế
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trí Duy
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Bích, PGS.TS. Phạm Đại Đồng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
- Hoàn thiện khái niệm phẩm chất người lãnh đạo, khái niệm sự tín nhiệm đối với người lãnh đạo. Làm rõ mối quan hệ giữa phẩm chất người lãnh đạo và sự tín nhiệm đối với người lãnh đạo. 
- Xây dựng thang đo phẩm chất tác động đến sự tín nhiệm người lãnh đạo trong bối cảnh văn hóa, chính trị ở Việt Nam. 
- Xây dựng phương pháp tính trọng số của chỉ báo trong thành phần và phương pháp tính trọng số thành phần phẩm người lãnh đạo từ dữ liệu khảo sát 1116 công chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.
- Lượng hóa được phẩm chất của người lãnh đạo từ đó xác định được sự tín nhiệm đối với người lãnh đạo thông qua xây dựng chỉ số tổng hợp phẩm chất người lãnh đạo trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. 
- Tính thử nghiệm chỉ số tổng hợp phẩm chất người lãnh đạo; đánh giá thử nghiệm sự tín nhiệm thông qua chỉ số tổng hợp phẩm chất và so sánh với phương pháp đánh giá sự tín nhiệm hiện nay. 
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
-Đề xuất mời số lượng chuyên gia nhiều hơn, có kinh nghiệm nghiên cứu hoặc công tác trực tiếp về phẩm chất người lãnh đạo đến từ Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, một số trường có giảng dạy về lãnh đạo, đại diện cho các vùng miền để thực hiện nghiên cứu định tính về phẩm chất tác động đến sự tín nhiệm người lãnh đạo nhằm có độ tin cậy cao hơn.
- Đề xuất với Bộ Nội vụ tiến hành tổng hợp số lượng công chức theo từng cấp hành chính như: cơ quan bộ, ngành, cơ quan cấp tỉnh, huyện để có dàn chọn mẫu làm cơ sở chọn mẫu mang tính đại diện hơn nhằm tính trọng số chính xác hơn. 
-Bổ sung nội dung khảo sát phẩm chất tác động đến sự tín nhiệm người lãnh đạo vào chương trình điều tra của Bộ Nội vụ với chu kỳ 5 năm. Kết quả điều tra này phục vụ, tính toán và điều chỉnh trọng số cho các chỉ báo và thành phần và công bố để các cơ quan áp dụng đánh giá sự tín nhiệm đối với người lãnh đạo qua chỉ số tổng hợp phẩm chất.
-Nghiên cứu phương pháp sử dụng chỉ số tổng hợp phẩm chất để áp dụng vào đánh giá công chức trước khi đưa và quy hoạch, bổ nhiệm nhằm bổ sung thêm cho phương pháp đánh giá định tính mang nặng tính chủ quan đang áp dụng hiện nay. 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
 
Topic: “Assessing the credibility through the leadership quality composite index in the state administrative agencies in Vietnam”
Major: Economic statistics                 
PhD candidate: Nguyen Tri Duy              
Instructor: Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Bich, Assoc.Prof.Dr. Pham Dai Dong
Education institution: National Economics University
 
Academic new contributions 
 
- To improve the concept of leadership qualities, the concept of credibility of the leader, and to clarify the relationship between leadership qualities and credibility regarding leaders.
- To develop a scale that measures the impacts of quality on leadership credibility in the cultural and political context in Vietnam.
- To develop a method to calculate the weight of the component indicator and calculate the weight of a leader’s qualities from the survey data of 1116 civil servants in the system of state administrative agencies in Vietnam.
- To quantify the quality of the leader, thereby determining the credibility of the leader by developing a leadership quality composite index in the state administrative agency in Vietnam.
- To calculate the experimental leadership quality composite index; to conduct pilot credibility assessment through quality composite index and compare with current credibility assessment method.
 
New findings and proposals taken from the research and survey results of the dissertation

- To propose to invite a larger number of experts who have directly related research or work experience on the quality of the leaders from the Central Organizing Commission, Ministry of Home Affairs, some institutions that provide leadership course and represent regions to carry out qualitative research on the quality of leadership credibility to have a greater reliability.
- To propose to the Ministry of Home Affairs to aggregate the number of civil servants at each administrative level such as ministries, line-ministries, provincial and district agencies to have a sampling frame as a basis for selecting a more representative sample in order to have more weighting accuracy.
- To supplement the content of the quality survey affecting the credibility of the leader in the survey program of the Ministry of Home Affairs with a 5-year frequency. The results of this survey help to calculate and adjust the weights for indicators and components and publish them for the agencies to assess the credibility of leaders through a quality composite index.
- To study the method of using the quality composite index to apply to the assessment of civil servants before planning and appointing in order to supplement the current subjective qualitative assessment method.