Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trọng Bình bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 08/08/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Trọng Bình chuyên ngành Lịch sử kinh tế, với đề tài: Chất lượng công chức quản lý kinh tế cấp tỉnh tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng.
Thứ năm, ngày 30/06/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Chất lượng công chức quản lý kinh tế cấp tỉnh tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng
Chuyên ngành: Lịch sử kinh tế    Mã số: 9310101_LS
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Bình
Người hướng dẫn: GS.TS Hoàng Văn Hoa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

(1)     Luận án kế thừa các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức về thể lực, trí lực và tâm lực được đưa ra bởi Nguyễn Mạnh Cường (2017), Trần Thanh Cương (2017), Bùi Đức Hưng (2017), Tạ Ngọc Hải (2018) và căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ thực thi công vụ của công chức quản lý kinh tế cấp tỉnh để phát triển một số thang đo đánh giá chất lượng công chức quản lý kinh tế cấp tỉnh về: Sự phù hợp của kiến thức chuyên môn với vị trí công việc; Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc; Khả năng ra quyết định độc lập trong công việc; Khả năng tạo dựng các mối quan hệ tích cực; Sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ; Tinh thần hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với đồng nghiệp. 
(2)     Luận án bổ sung tiêu chí đánh giá về hiệu quả công việc của công chức quản lý kinh tế cấp tỉnh trên cơ sở kế thừa và phát triển tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên đưa ra bởi Tsui và cộng sự (1997) với các thang đo về: hiệu quả công việc của công chức so với hiệu quả trung bình của cùng vị trí công việc; tiêu chuẩn chất lượng công việc so với tiêu chuẩn chính thức cho công việc của công chức; Mức độ đáp ứng mong đợi của nhà quản lý; Sự phấn đấu cho chất lượng công việc của công chức so với yêu cầu; Mức độ hiểu biết trong lĩnh vực chuyên môn so với những người khác làm việc cùng vị trí.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

(1)     Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra: 
i/ Công chức quản lý cấp tỉnh tại  các tỉnh đồng bằng sông Hồng đáp ứng được các tiêu chí về thể lực; trình độ học vấn khá cao; kiến thức chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành công việc được giao; thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm cá nhân để hoàn thành công việc một cách hiệu quả. 
ii/ Tuy nhiên, các tiêu chí về: năng lực công tác chuyên môn, khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong công việc của một số công chức chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra, còn có những công chức được bổ nhiệm nhưng chưa đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định hoặc vi phạm quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước dẫn đến bị xử lý kỷ luật.
(2)     Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu luận án đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công chức quản lý kinh tế tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, đó là: Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm ở từng cơ quan; Chú trọng việc đánh giá kết quả tập sự trước khi tuyển dụng chính thức; Quy định cụ thể tiêu chuẩn, trình độ ngoại ngữ với từng chức danh, vị trí việc làm tại cơ quan; Bố trí, sử dụng công chức phải căn cứ theo bảng mô tả công việc, đảm bảo giao việc phải dựa trên năng lực thực tế của từng công chức; Trước khi bổ nhiệm chính thức cần thực hiện chế độ tập sự chức vụ lãnh đạo, quản lý; Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá cụ thể được định lượng, có trọng số phù hợp với vị trí từng công việc để đánh giá công chức. 

---------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis’ topic:The quality of provincial economic management public officials in the Red River Delta provinces
Specialization: Economic History     Code: 9310101_LS
PhD candidate: Nguyen Trong Binh                           
Instructor:  Prof. Dr. Hoang Van Hoa
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

(1)    The thesis inherits the criteria for assessing the quality of public officials in terms of physical, intellectual and mental strength given by Nguyen Manh Cuong (2017), Tran Thanh Cuong (2017), Bui Duc Hung (2017), Ta Ngoc Hai (2018) and based on the requirements and the duties of provincial economic management public officials, the thesis develops a number of scales to evaluate their quality on several aspects: The relevance of professional knowledge to the job position; Ability to plan and organize; Ability to make independent decisions; Ability to build positive relationships; Willingness to take on duties; The spirit of cooperation, sharing information and experiences with colleagues.
(2)     The thesis adds the work efficiency as a evaluating criterion on the basis of inheriting and developing criteria for evaluating the employee performance given by Tsui et al. (1997). The specific scales are: public official’s work efficiency as compared with the average of the same job position; work quality standards as compared with the official job requirements; The level of meeting managers' expectations; Striving for improving the work performance as compared to the requirements; The level of knowledge in the area of expertise as compared to other counterparts.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

(1)    Research results have shown:
i/ Provincial management public officials in the Red River Delta provinces meet the standards for physical strength; fairly high level of education; professional knowledge relevant to the job position; have a strong political will, willing to undertake and complete the assigned tasks; perform well the role and personal responsibility to complete the work effectively.
ii/ However, the criteria on: professional capacity, ability to use foreign languages, and informatics in the work of some public officials have not fulfilled the requirements. In addition, there are public officials who have been appointed but have not met the prescribed standards or violated the Party's regulations, and the laws of the State, leading to disciplinary action.
(2)    Based on the research results, the thesis proposes solutions to improve the quality of economic management public officials in the Red River Delta provinces, which are: Accomplishing and implementing the job positions project in each agency; Paying attention to the evaluation of probationary results before official recruitment; Specifying standards and foreign language skills for each job title and position; Arranging and employing public officials based on job descriptions, ensuring that job assignments based on the real capacity of each public official; Before the official appointment, carrying out the probationary regime for leadership and management positions; Developing specific quantitative and weighted evaluation criteria suitable for each job position when evaluating public officials.