Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Toàn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 14/12/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Ngọc Toàn chuyên ngành Toán kinh tế, với đề tài: Tác động của thương mại quốc tế đến vấn đề việc làm ở Việt Nam.
Thứ hai, ngày 19/10/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của thương mại quốc tế đến vấn đề việc làm ở Việt Nam
Chuyên ngành: Toán kinh tế    Mã số: 9310101_TKT
Nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Toàn        Mã NCS: NCS37.020TKT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thế Anh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

1) Luận án đã vận dụng mô hình toán kinh tế đối với bài toán cực đại lợi nhuận hoặc cực tiểu chi phí và giả thuyết về tham số hiệu quả A phụ thuộc vào thương mại quốc tế để đưa ra cơ sở mô hình lý thuyết về lao động và cầu lao động theo loại lao động (nhóm trình độ thấp, nhóm lao động nữ). 
2) Luận án sử dụng các phương pháp ước lượng số liệu mảng nhưng đo lường thương mại quốc tế thông qua giá trị và sử dụng biến trễ để khắc phục vấn đề nội sinh của mô hình với phương pháp GMM, các mô hình được kiểm soát yếu tố vĩ mô thông qua biến giả về thời gian.
3) Các nghiên cứu về tác động của thương mại quốc tế đến việc làm ở Việt Nam chủ yếu sử dụng biến giả về tình trạng xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Tuy nhiên cách thức này không xác định được tác động khi quy mô của xuất nhập khẩu thay đổi. Luận án sử dụng giá trị về xuất khẩu, nhập khẩu để khắc phục vấn đề này.
4) Sử dụng kỹ thuật ghép dữ liệu để vận dụng mô hình logit đánh giá tác động của thương mại quốc tế đến cơ hội việc làm bền vững của lao động nói chung, lao động nữ, lao động không có bằng cấp chứng chỉ. Đây là phương pháp rất ít thấy trong các nghiên cứu tại Việt Nam để phân tích tác động của thương mại quốc tế đến cơ hội việc làm bền vững.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

1)    Hội nhập quốc tế mang lại cơ hội về thương mại của các doanh nghiệp trong nước và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động. 
2)    Tác động của thương mại quốc tế đến cầu lao động có độ trễ hay nói cách khác sự điều chỉnh về lao động hiện tại chịu sự ảnh hưởng của giá trị xuất nhập khẩu trong quá khứ.
3)    Tác động của thương mại quốc tế đến cầu lao động không có kỹ năng phù hợp với lý thuyết thương mại của HOS trong bối cảnh Việt Nam là nước có lợi thế về nguồn cung dồi dào, tuy nhiên trình độ lao động còn thấp: i) Tăng giá trị xuất khẩu có tác động tích cực đến cầu về số lao động chưa qua đào tạo; ii) tăng giá trị nhập khẩu có tác động làm giảm cầu lao động chưa qua đào tạo do nhập khẩu máy móc thiết bị cũng như nhập khẩu hàng hoá cạnh tranh với hàng hoá trong nước.  
4)    Định hướng xuất khẩu hay thâm nhập nhập khẩu đều tạo ra cơ hội việc làm bền vững cho lao động nữ và lao động trình độ thấp.

----------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis Topic: The impact of international trade on employment in Vietnam
Major: Mathematical Economics     Code: 9310101_TKT
Postgraduate student: Pham Ngoc Toan        Postgraduate code: NCS37.020TKT
Instructor: Assoc. Prof. Dr. Pham The Anh 
University: National Economics University

New academic and theoretical contributions 

1)    The thesis has applied the econometric model to the problem of maximum profit or minimum cost and the hypothesis of efficiency parameter A depending on international trade. The results from the model provide a theoretical basis for labor demand and labor demand by type of labor (the group of low-skilled workers,  the group of female workers).
2)    The thesis used the array data estimation methods and measures international trade through value and uses the lag variable to overcome the endogenous problem of the model with the GMM method. The models are controlled for macro factors through time by dummy variables.
3)    Studies on the impact of international trade on employment mainly use dummy variables on the import-export situation of firms in Vietnam. However, this approach does not determine the impact when the size of import and export changes. The thesis uses the export and import turnover to overcome this problem.
4)    The thesis used data grafting techniques to apply a logit model. This model can evaluate the impact of international trade on decent job opportunities of workers in general, female workers, and workers without certificates. The method is rarely used in studies in Vietnam

New findings and recommendations drawn from the research and survey results of the thesis

1)    International integration brings about commercial opportunities for domestic firms and expands employment opportunities for worker.
2)    The impact of international trade on labor demand is a lag.  In other words, the current adjustment of labor has been influenced by past import and export turnover.
3)    The impact of international trade on the demand for unskilled labor is consistent with HOS's trade theory in the context that Vietnam is a country with the advantage of abundant supplies. However, labor skills are still low, specifically: i) increasing export turnover has a positive impact on demand for untrained workers; ii) increasing import turnover has the effect of reducing untrained labor demand due to the import of machinery. Besides, imported goods can compete with domestic goods.
4)    Export and import penetration create decent employment opportunities for female and low-skilled workers.