Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Tô Thị Hồng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 26/12/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Tô Thị Hồng, chuyên ngành Kinh tế bảo hiểm với đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ trực tuyến ở Việt Nam.
Thứ năm, ngày 27/10/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ trực tuyến ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế bảo hiểm        Mã số: 9340201
Nghiên cứu sinh: Tô Thị Hồng        Mã NCS: NCS36.072BH
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hải Đường, TS. Hoàng Bích Hồng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

(1)    Luận án mang tính thực tiễn trong bối cảnh việc sử dụng công nghệ trực tuyến được áp dụng vào tất cả các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng trong đó có bảo hiểm nhân thọ. Luận án đã phân tích làm rõ được đặc điểm riêng biệt của kênh phân phối nhân thọ trực tuyến.
(2)    Luận án đã ứng dụng mô hình C-TAM-TPB (Tian và cộng sự, 2020) để nghiên cứu ý định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trực tuyến của khách hàng cá nhân bằng việc bổ sung yếu tố niềm tin trong mô hình nghiên cứu và tiếp cận theo hướng ý định mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trên nền tảng trực tuyến. 
(3)    Luận án đã mở rộng việc xem xét hình thức mua bảo hiểm nhân thọ trực tuyến dựa trên cả việc mua bảo hiểm trên các ứng dụng của sàn thương mại điện tử, qua web, cũng như mua trực tuyến qua các mạng xã hội như facebook, zalo…

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

(1)     Luận án đã kiểm định được tác động của các nhân tố trong mô hình tới ý định mua bảo hiểm nhân thọ trực tuyến dựa trên việc phân tích hồi quy của mô hình 3 thành phần về thái độ, chuẩn mực chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi kết hợp với  yếu tố niềm tin đều cho kết quả có ý nghĩa thống kê..
(2)    Luận án đã xác định được các yếu tố như niềm tin, thái độ, chuẩn mực chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi là các nhân tố có tác động mạnh mẽ nhất đến ý định mua bảo hiểm nhân thọ trực tuyến của người tham gia.  Từ đó đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm gia tăng niềm tin, thúc đẩy thái độ và nâng cao nhận thức kiểm soát hành vi cũng như chuẩn mực chủ quan cho khách hàng. 

-------------------------------
SUMMARY OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Studying the factors affecting the intention to buy online life insurance products in Vietnam
Major: Insurance Economics      Code: 9340201
Candidate: To Thi Hong        Code: NCS36.072BH
Academic supervisors: 1. Dr. Nguyễn Thị Hải Đường, Dr. Hoàng Bích Hồng
Training location: National Economics University

New academic contributions:

 (1) The thesis is practical in the context that the use of online technology is applied to life insurance. The thesis analyzed and pointed the distinctive characteristics of the online distribution channel in life insurance area.
(2) The thesis has applied the C-TAM-TPB model (Tian et al., 2020) to study individual customers' intention to buy life insurance products online by adding the trust factor. The orientation of this research is buying life insurance products on the online distribution channel.
(3) The thesis has expanded the consideration of buying life insurance online based on both buying insurance on applications of e-commerce platforms, through the web, and buying online through social networks associations like Facebook, Zalo with the support of agents and bancassurance as well as other consultant in life insurance area.

New findings and proposals are drawn from the research and survey results of the thesis 

(1)    The thesis has tested the impact of the factors in the model on the intention to buy life insurance online based on the regression analysis of the three - component model of attitude, subjective standards and control perception. Behavior control combined with the belief factor gave meaningful results..
(2)    The thesis has identified factors such as beliefs, attitudes, subjective norms, perceived behavioral control as the factors that have the strongest impact on the intention to buying online life insurance of the participants. Many solutions have been proposed to increase trust, promote attitudes and raise awareness of behavioral control and subjective standards for customers.