Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Trần Hoài Nam bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 07/08/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Hoài Nam, chuyên ngành Kinh tế học (Lịch sử kinh tế), với đề tài "Nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp ở một số nước châu Á – Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 02/07/2021

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

--------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp ở một số nước châu Á – Bài học kinh nghiệm và khả năng vận dụng với Việt Nam
Chuyên ngành:        Kinh tế học (Lịch sử kinh tế)        Mã số: 9310101
Nghiên cứu sinh:     Trần Hoài Nam            Mã NCS:  NCS34.018LS
Người hướng dẫn:   TS. Trần Khánh Hưng, TS. Lê Tố Hoa
Cơ sở đào tạo:         Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Những đóng góp mới của luận án về mặt học thuật, lý luận: 

Luận án đã lập luận để nhận diện, xác định và phân loại các yếu tố thúc đẩy hoạt đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp thành hai nhóm: nhóm các yếu tố đóng vai trò là “động cơ” hoặc “kích thích” hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và nhóm các yếu tố có vai trò “tạo điều kiện, động lực” cho hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu - thực nghiệm của luận án:

(1) Kết quả nghiên cứu một mặt khẳng định các yếu tố thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp ở các nước châu Á được lựa chọn nêu ra trong các giả thuyết nghiên cứu của luận án, đồng thời phát hiện bổ sung một số yếu tố khác, cụ thể là: i) Sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp hay sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp đi đầu trong hoạt động đầu tư trực tiếp ở nước ngoài là các yếu tố kích thích hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp; ii) Những kinh nghiệm, bí quyết để thành công từ thực tiễn hoạt động đầu tư trực tiếp ở nước ngoài vừa là yếu tố kích thích, đồng thời cũng là động lực cho phát triển hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp; iii) Sự thành công ở bước xuất khẩu thông qua các đại lý cũng là yếu tố kích thích, tạo điều kiện và động lực để doanh nghiệp đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
(2) Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài thường được thúc đẩy bởi sự kết hợp của một vài yếu tố khác nhau và mức độ tác động của các yếu tố đó cũng khác nhau; Các yếu tố chính thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc có những điểm chung và có những điểm khác biệt, mang tính đặc trưng của doanh nghiệp ở các nước này.
(3) Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án rút ra được các bài học kinh nghiệm quan trọng cho doanh nghiệp đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đó là: Cần phải có chiến lược đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; Chú trọng việc tìm kiếm và xây dựng các mối quan hệ tốt với các đối tác ở địa phương nơi doanh nghiệp dự định đầu tư kinh doanh; Chú trọng phát huy tính sáng tạo trong thực tiễn hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
(4) Luận án cũng rút ra các bài học kinh nghiệm quan trọng về hoạch định và thực thi chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhà nước, đó là: Cần tổ chức nghiên cứu, phân tích các cơ hội đầu tư ở các nước và đưa ra các khuyến nghị cho các doanh nghiệp; hỗ trợ thu thập, phân tích và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp; Cần thành lập và vận hành các đơn vị, bộ phận chuyên trách về kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài. Luận án cũng luận giải rõ khả năng vận dụng những bài học kinh nghiệm rút ra đó với điều kiện cụ thể của Việt Nam. 

----------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Dissertation topic: Studying the factors promoting outward foreign investment of enterprises in some Asian countries – Experienced lessons and applicability in Vietnam
Major:         Economics (Economic History)     Code     :     9310101
PhD Candidate:    Tran Hoai Nam        ID    :    NCS34.018LS
Instructors:         Dr. Tran Khanh Hung, Dr. Le To Hoa
Training institution:     National Economics University

1. New contributions of the thesis in terms of academics and theories:

The thesis has argued to identify, determine and classify the factors that promote enterprises' outward foreign investment into two groups: the group of factors that act as the "incentives" or "stimulus" for outward direct investment activities and a group of factors that play the role to "facilitate and motivatate" enterprises' foreign direct investment activities.

2. New findings and proposals drawn from the research and empirical results of the thesis:

(1) Research results confirm the factors promoting enterprises’ outward direct investment activities in selected Asian countries in the research hypotheses of the thesis, and, at the same time, give additional findings of a number of other factors, namely: i) The association and cooperation among enterprises or the support and facilitation of leading enterprises in the outward direct investment activities to other enterprises in the supply chain are the factors that stimulate enterprises' outward direct investment activities; ii) The experience and success secrets drawn from the practice of outward direct investment activities is a stimulating factor and also a driving force for the development of enterprises’ outward direct investment activities; iii) The success of exporting through agents is also a factor that stimulates, facilitates and motivates enterprises to invest abroad.
(2) Outward direct investment activities are often driven by a combination of several different factors, and the impact magnitudes of these factors vary. The main factors promoting enterprises’ outward direct investment activities in Japan, Korea, and China are both similar and different in some points, which are typical features of the enterprises in each countries.
(3) Based on the research results, the thesis draws important lessons for outward direct investment enterprises, which are: It is necessary to have a strategy for outward direct investment activities; Focus on finding and building good relationships with local partners where the enterprise intends to invest and do business; Focus on promoting creativity in outward direct investment activities in reality. 
(4) The thesis also draws important lessons for the State's policy making and implementation, which are: It is necessary to do research and analysis on investment opportunities in foreign countries and make recommendations for domestic enterprises; supporting the collection, analysis and provision of information for businesses; It is necessary to establish and operate specialized units and departments which are in charge of inspecting, supervising and supporting the enterprises investing abroad. The thesis also explains clearly the ability to apply those lessons to the specific conditions of Vietnam.