Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Trần Văn Thế bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 27/7/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Văn Thế, chuyên ngành Kinh tế đầu tư, với đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 25/06/2021

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

--------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư    Mã số:9310104
Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thế
Giáo viên hướng dẫn: GS.TS Trần Thọ Đạt
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án xây dựng khung lý thuyết gồm chín nhân tố tác động đến đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức PPP trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó có các nhân tố được phát hiện trong bối cảnh nghiên cứu ở Việt Nam. 
Bốn nhân tố mới đươc phát triển trong bối cảnh PPP hạ tầng đường bộ ở Việt Nam bao gồm“Hỗ trợ của chính phủ”, “Kênh tài trợ vốn”, “Năng lực tư nhân” và “ Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ” ảnh hưởng tới đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng đường bộ theo hình thức PPP.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 

Thứ nhất, có chín nhân tố tác động đến đầu tư của khu vực tư nhân theo hình thức PPP trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng “lợi nhuận đầu tư” đóng vai trò quan trọng nhất. Tiếp theo là yếu tố “khung pháp lý”, kế đến là “hỗ trợ của chính phủ”, “kênh tài trợ vốn”, “năng lực tư nhân”, ” trách nhiệm xã hội”, “ổn định vĩ mô” và “chia sẻ rủi ro”. Vấn đề “tìm kiếm đối tác” có tác động kém nhất. Kết quả này cũng không thay đổi theo loại hình doanh nghiệp và hình thức đầu tư.
Thứ hai, kết quả nghiên cứu chỉ ra sự phối hợp hỗ trợ từ phía Chính phủ chưa được tốt, Kênh tài trợ vốn cho dài hạn còn nhiều bất cập, năng lực tư nhân của các doanh nghiệp trong nước còn yếu và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư còn chưa được chú trọng. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực tư nhân chưa hài lòng với mức độ chia sẻ rủi ro hiện nay của chính phủ trong các dự án PPP trong lĩnh vực hạ tầng đường bộ.
Thứ ba,luận án đã đề xuất một số hàm ý chính sách thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân vào các dự án PPP hạ tầng đường bộ. Sớm hiện thực hóa và đưa Luật PPP vào cuộc sống; Hiện thực hóa sự bình đẳng giữa Cơ quan Nhà nước với Nhà đầu tư; Cam kết và trách nhiệm của cơ quan Nhà nước ký hợp đồng; Tránh thay đổi cơ chế, chính sách thường xuyên; Cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước với Nhà đầu tư; Điều chỉnh quy định tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia; Giảm tỷ trọng chia sẻ lãi và tăng tỷ trọng chia sẻ lỗ trong dự án PPP đường bộ; Điều chỉnh quy định lãi suất huy động vốn cho phù hợp với dự án đã triển khai; Giải quyết những vướng mắc cơ chế thực hiện thu phí tại trạm thu phí; Giảm bớt rủi ro thông qua việc minh bạch bộ cơ sở dữ liệu về các dự án PPP đường bộ; Thiết lập đường dây “Hot Line” với khu vực tư nhân. Khuyến nghị cho khu vực tư nhân hàm ý quản lý bao gồm: Chia sẻ kiến thức với khu vực công; Sự tham gia sớm của các tổ chức tài chính.

-----------------------------------

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Dissertation Title: Factors affecting private sector investments in public-private partnerships (PPP) in the road transport infrastructure in Vietnam
Major: Investment Economics              Major Code: 9310104
PhD candidate: Tran Van The             Code of PhD candidate: NCS 
Academic advisor: Prof. Dr. Tran Tho Dat 
Training institution: National Economics University

Contributions in terms of academics and theoretical perspectives

The doctoral thesis has proposed the theoretical framework including nice factors affecting the private sector investment in the public-private partnerships (PPP) in the road transport infrastructure, in which four new factors are discovered in the research situation in Vietnam. Four new factors have been developed in the actual situation of the road transport infrastructure by PPP in Vietnam including “Government support”, “Funding channels”, “Private capacity” and “Corporate social responsibility”. 

New findings and recommendations are drawn from the thesis

Firstly, research results show that the private sector investment is affected by nice factors in the public-private partnerships (PPP) in the road transport infrastructure in Viet Nam. In which, the factor in term of “Expected profit”" is the most important factor for private sectors, followed by the factors such as “Legal framework”, “Government support”, “Funding channels”, “Private capacity”, “Corporate social responsibility”, “Macroeconomic stability” and “Risk sharing”. The “Partner selection” factor has the least impact for the private sector investment. 
Secondly, the research results indicate that the supports from the government is not good, the long-term funding channel is still inadequate, the private capacity of domestic enterprises is still weak, and the association of businesses as well as investors has not been paid attention. In addition, the research results show that the private sector is not satisfied with the current level of risk sharing by the government in PPP projects in the road transport infrastructure.
Thirdly, in the research results, the doctoral thesis has suggested some policy implications for the government to promote the private sector investment in PPP projects. Specifically, they are:
- Realizing the equality between government agencies and investors; 
- Commitments and responsibilities of the government agencies signing the PPP contract; 
- Risk sharing mechanism between the government and investors; 
- Adjusting regulations on the rate of government capital participation; 
- Adjust the regulations on capital mobilization interest rates to suit the implemented projects;
- Solving problems in the toll collection mechanism; 
- Reduce risk through transparent database of road PPP projects;
In addition, the research results also have suggested some recommendations for the private sector management implications include: Sharing knowledge with the public sector; Early involvement of financial institutions.