Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Triệu Văn Huấn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 28/7/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Triệu Văn Huấn, chuyên ngành Kinh tế đầu tư, với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ".
Thứ năm, ngày 27/05/2021

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

--------------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư                Mã số: 9310104
Nghiên cứu sinh: Triệu Văn Huấn
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Phạm Văn Hùng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án cung cấp góc nhìn mới trong lĩnh vực nghiên cứu về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đó là nghiên cứu ảnh hưởng lẫn nhau (cả ảnh hưởng cạnh tranh và ảnh hưởng hỗ trợ nhau) giữa các địa phương trong thu hút FDI. Về mặt lý luận, luận án cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản về ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương trong thu hút FDI chưa được đề cập đến trong các nghiên cứu trước đây. Cụ thể là: tác giả đã đưa ra được khái niệm về ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương trong thu hút FDI; phân tích các yếu tố của một quốc gia/địa phương ảnh hưởng đến các quốc gia/địa phương lân cận trong thu hút FDI; phân tích tác động của ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương trong thu hút FDI và phân tích các yếu tố khuyến khích/hạn chế ảnh hưởng lẫn nhau giữa các địa phương trong thu hút FDI. 

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Kết quả nghiên cứu của luận án chỉ ra rằng, các tỉnh ở gần nhau thì xu hướng chung là cạnh tranh nhau trong việc thu hút vốn FDI. Tuy nhiên, giữa các địa phương lân cận vẫn có sự ảnh hưởng lẫn nhau trong thu hút FDI. Kết quả hồi quy chỉ ra rằng: chất lượng lao động, mức độ quần tụ lao động FDI, cơ sở hạ tầng đường bộ, mức độ quần tụ lao động tư nhân của một địa phương có ảnh hưởng đến các địa phương lân cận thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng trong thu hút FDI. Trong đó, chất lượng lao động, cơ sở hạ tầng đường bộ, mức độ quần tụ lao động FDI có tác động thuận chiều với thu hút FDI của địa phương lân cận; mức độ quần tụ lao động tư nhân có tác động ngược chiều với thu hút FDI của địa phương lân cận (mức độ quần tụ lao động tư nhân cao sẽ gây ra những cản trở cho các doanh nghiệp FDI trong việc tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là trong thu hút nguồn nhân lực, dẫn đến làm tăng chi phí tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực). Kết quả nghiên cứu của luận án là căn cứ khoa học quan trọng cho việc đề xuất giải pháp nhằm phát huy ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực giữa các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng trong quá trình thu hút FDI.

--------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Studying mutual effects between localities in the Red River Delta in attracting foreign direct investment
Major: Investment Economics                         Code: 9310104
Training institution: National Economics University

1. New academic and theoretical contributions

The thesis provides a new perspective in the field of research on foreign direct investment (FDI) flows, which is the study of the mutual influence (both competitive and supportive) between localities in attracting FDI. Theoretically, the thesis provides basic theoretical issues about the mutual influence between localities in attracting FDI which has not been mentioned in previous studies. Specifically, the author has given the concept of mutual influence between localities in attracting FDI; analyze the factors of a country/locality affecting neighboring countries/localities in attracting FDI; analyze the impact of mutual influence between localities in attracting FDI and analyze the factors that encourage/limit the mutual influence between localities in attracting FDI.

2. New findings and proposals  are drawn from the research and survey results of the thesis

The research results of the thesis show that, if the provinces are close to each other, the general tendency is to compete with each other in attracting FDI. However, among neighboring localities, there is still mutual influence in attracting FDI. Regression results show that: labor quality, FDI labor convergence, road infrastructure, the degree of Private labor convergence of a locality have an influence on the neighboring localities of the Red River Delta in attracting FDI. In which, the quality of labor, road infrastructure, the degree of FDI labor convergence have a positive impact on FDI attraction of neighboring localities; the degree of private labor convergence has a negative effect on FDI attraction of neighboring localities (a high degree of private labor convergence will cause obstacles for FDI enterprises to consume products, especially in attracting human resources, leading to increased costs of recruitment, training, and human resource development). The research results of the thesis are an important scientific basis for proposing solutions to promote positive influence and limit negative influence among localities in the Red River Delta in the process of attracting FDI.