Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Vân Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 24/7/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Vân Anh, chuyên ngành Kinh tế học (Lịch sử kinh tế), với đề tài "Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng".
Thứ ba, ngày 22/06/2021

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

--------------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng
Chuyên ngành: Kinh tế học (Lịch sử kinh tế)                  Mã số: 9310101
Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Vân Anh                                 Mã NCS: NCS39.04LS
Người hướng dẫn: GS.TS. Hoàng Văn Hoa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, nguồn vốn FDI của các MNCs tác động đến các doanh nghiệp tại nước tiếp nhận đầu tư thông qua tác động liên kết và tác động cạnh tranh. Tác động trực tiếp của FDI đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế được thể hiện bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào các ngành làm cho năng suất ngành được tiếp nhận đầu tư nhiều tăng nhanh hơn các ngành còn lại, giá trị sản xuất tăng dẫn tới tốc độ tăng trưởng của ngành đó tăng lên, tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.
Thứ hai, bên cạnh tác động trực tiếp đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, FDI tác động gián tiếp tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thông qua các yếu tố khác, đó là: (1) tăng trưởng kinh tế, (2) GDP bình quân/người; (3) chuyển dịch cơ cấu lao động; (4) kim ngạch xuất nhập khẩu; (5) FDI tác động lan toả qua công nghệ; (6) mức độ đô thị hoá; (7) đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và luận án lượng hóa tác động trực tiếp của FDI tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Thứ nhất, bằng nghiên cứu thực nghiệm tại vùng ĐBSH giai đoạn 2001 – 2018, luận án đã tìm thấy các kết quả chính sau: (1) FDI tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng ĐBSH; (2) Tăng nguồn vốn đầu tư trong nước và mở rộng mức độ đô thị hoá tác động tích cực tới cơ cấu ngành công nghiệp và dịch vụ; (3) Thu nhập bình quân đầu người trong vùng tăng lên tác động tích cực đến cơ cấu của ngành dịch vụ; (4) Tác động của biến độ mở thương mại không đáng kể lên chuyển dịch cơ cấu ngành, trong khi đó biến lao động đã qua đào tạo tác động tiêu cực và không đáng kể đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng.
Thứ hai, dựa trên kết quả nghiên cứu, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, luận án đưa ra một số giải pháp thu hút FDI nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng ĐBSH: (1) Tiếp tục đổi mới chính sách thu hút FDI vào vùng Đồng bằng sông Hồng; (2) Hiện đại hoá hạ tầng giao thông tại vùng Đồng bằng sông Hồng; (3) Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (4) Thu hút FDI gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước tại vùng Đồng bằng sông Hồng; (5) Xây dựng chiến lược phát triển các ngành nhằm thu hút FDI gắn với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng; (6) Thúc đẩy liên kết vùng trong thu hút FDI; (7) Đổi mới xúc tiến đầu tư gắn với thu hút FDI nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng.

-----------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: The impact of foreign direct investment on economic structure transformation in the Red River Delta
Major: Economics  (Economics history)                      Code : 9310101_LS                         
PhD Candidate: Vu Thi Van Anh          
Supervisor:  Prof.PhD. Hoang Van Hoa 
Training Institution: National Economics University
   
New academic and theoretical contributions

Firstly, the FDI capital of MNCs affects enterprises in the host country through linkage and competition effects. The direct impact of FDI on economic sector restructuring is shown by direct investment capital in industries, making the productivity of those industries increase faster than other industries, production value increase leads to an increase in the growth rate of that industry, affecting the process of restructuring the economic sector.
Secondly, in addition to the direct impact on economic sector restructuring, FDI indirectly affects economic sector restructuring through other factors including (1) economic growth, (2) GDP per capita; (3) labor restructuring; (4) import and export turnover; (5) FDI spillover effects through technology; (6) degree of urbanization; (7) investment of domestic enterprises and the thesis quantifies the direct impact of FDI on economic restructuring.

New findings and proposals of the research and survey results of the thesis

Firstly, after conducting empirical research in the Red River Delta in the period 2001 - 2018, the thesis has found the following main results: (1) FDI has a positive impact on economic restructuring in the Red River Delta; (2) Increasing domestic investment capital and expanding the degree of urbanization have a positive impact on the structure of industry and services; (3) The increase in per capita income in the region has a positive impact on the structure of the service industry; (4) The impact of the trade openness variable is not significant on the industry restructuring, while the trained labor variable has a negative and negligible impact on the economic sector restructuring in the Red River Delta.
Secondly, based on the research results, analyzing the limitations and causes, the thesis proposes some solutions to attract FDI in order to restructure the economic sector in the Red River Delta: (1) Continuing to innovate policies to attract FDI into the Red River Delta; (2) Modernizing transport infrastructure in the Red River Delta; (3) Gradually improving the quality of human resources; (4) Attracting FDI in association with capacity building of domestic enterprises in the Red River Delta; (5) Formulating strategies for developing industries to attract FDI in association with economic restructuring in the Red River Delta; (6) Promoting regional linkages in attracting FDI; (7) Innovating investment promotion in association with attracting FDI in order to restructure the economic sector in the Red River Delta.