Lịch bảo vệ

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hòa bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ năm, ngày 10/11/2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Thu Hòa chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng thương mại Việt Nam của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng quốc tế

Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Khải bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ sáu, ngày 28/10/2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quang Khải, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), với đề tài "Antecedents of entrepreneurial intention: Empirical evidence in Vietnam".

Nghiên cứu sinh Doãn Thùy Dương bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ sáu, ngày 30/09/2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Doãn Thùy Dương chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Nghiên cứu mức độ thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu sinh Kiều Thị Thu Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ sáu, ngày 30/09/2022

Vào 16h00 ngày 16/11/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Kiều Thị Thu Hiền chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Thông tin từ báo cáo tài chính và dự báo khó khăn tài chính: nghiên cứu tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nghiên cứu sinh Hoàng Nguyệt Quyên bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ tư, ngày 07/09/2022

Vào 16h30 ngày 25/10/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Nguyệt Quyên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Nghiên cứu các yếu tố của kiểm soát nội bộ tác động tới hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Yến bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ tư, ngày 07/09/2022

Vào 15h00 ngày 03/11/2022 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Yến chuyên ngành Toán kinh tế, với đề tài: Hiện tượng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nghiên cứu sinh Giang Minh Đức bảo vệ luận án tiên sĩ

Thứ ba, ngày 06/09/2022

Vào 16h00 ngày 12/10/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Giang Minh Đức chuyên ngành Quản lý công nghiệp, với đề tài: Tác động của áp dụng hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hà bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ năm, ngày 01/09/2022

Vào 15h00 ngày 0/11/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thanh Hà, chuyên ngành Toán kinh tế, với đề tài "Mô hình hóa cấu trúc kì hạn của lãi suất: Bằng chứng thực nghiệm và một số hàm ý chính sách".

Nghiên cứu sinh Đỗ Thanh Long bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ sáu, ngày 26/08/2022

Vào 16h00 ngày 05/10/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Thanh Long, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (bằng tiếng Anh), với đề tài "Exposure to internet content and the formation of green consumption behavioural intention among generation Yers in Vietnam".

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Thảo bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ sáu, ngày 19/08/2022

Vào 16h00 ngày 10/10/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Phương Thảo chuyên ngành Kinh tế du lịch, với đề tài: Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường của các khách sạn ở Việt Nam.