Lịch bảo vệ

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ sáu, ngày 05/02/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Mai, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện tại Việt Nam".

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thuận bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ sáu, ngày 05/02/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thuận, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông của Việt Nam".

Nghiên cứu sinh Ngô Quốc Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ tư, ngày 27/01/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Ngô Quốc Dũng, chuyên ngành Kinh tế phát triển, với đề tài "Tác động của thể chế đến nghèo đa chiều ở Việt Nam".

Nghiên cứu sinh Ngô Thị Trà bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ tư, ngày 27/01/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Ngô Thị Trà, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các thước đo hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam".

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Lân bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ tư, ngày 27/01/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thanh Lân, chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản, với đề tài "Nghiên cứu các yếu tố tác động đến gia tăng giá trị đất đô thị tại Việt Nam".

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thi Lê Hoa bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ năm, ngày 14/01/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Lê Hoa, chuyên ngành Thống kê kinh tế, với đề tài "Nghiên cứu thống kê đánh giá tác động của tiến bộ công nghệ vào tăng năng suất lao động".

Nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ năm, ngày 14/01/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Ngọc Tuấn, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư tại Việt Nam".

Nghiên cứu sinh Tạ Thu Phương bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ năm, ngày 07/01/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Tạ Thu Phương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát quản lý tới kết quả hoạt động tại các doanh nghiệp Việt Nam".

Nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ năm, ngày 07/01/2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Thị Thu Hương, chuyên ngành Quản lý công, với đề tài “Chính sách dạy nghề cho lao động vùng dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc”

Nghiên cứu sinh Phan Thị Thái Hà bảo vệ luận án tiến sĩ

Thứ ba, ngày 29/12/2020

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Phan Thị Thái Hà, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài “TẢnh hưởng của kiểm soát nội bộ tới hiệu lực quản lý tài chính đại học vùng tại Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp Đại học Thái Nguyên”.