Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
Thời gian bảo vệ 11/07/2020 16:00
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương  
11/07/2020 16:00
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Kim Chung   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
Thời gian bảo vệ 30/06/2020 16:30
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Kim Chung  
30/06/2020 16:30
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Như Trang   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
Thời gian bảo vệ 20/06/2020 17:00
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Như Trang  
20/06/2020 17:00
Phạm Thị Thanh Giang   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
Thời gian bảo vệ 18/06/2020 00:00
Phạm Thị Thanh Giang  
18/06/2020 00:00
Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Hồng Nhung   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ  P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
Thời gian bảo vệ 16/06/2020 16:00
Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Hồng Nhung  
16/06/2020 16:00
Nguyễn Thị Ánh Tuyết   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
Thời gian bảo vệ 13/06/2020 14:00
Nguyễn Thị Ánh Tuyết  
13/06/2020 14:00
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ánh Tuyết   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
Thời gian bảo vệ 13/06/2020 14:00
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ánh Tuyết  
13/06/2020 14:00
Nghiên cứu sinh: Lê Thái Sơn   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
Thời gian bảo vệ 05/06/2020 16:30
Nghiên cứu sinh: Lê Thái Sơn  
05/06/2020 16:30
Nghiên cứu sinh: Phan Thị Hoài Vân   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
Thời gian bảo vệ 30/05/2020 09:00
Nghiên cứu sinh: Phan Thị Hoài Vân  
30/05/2020 09:00
Nghiên cứu sinh: Vũ Đào Tùng Phương   Bảo vệ luận án tiến sĩ
Địa điểm bảo vệ P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   
Thời gian bảo vệ 29/05/2020 17:30
Nghiên cứu sinh: Vũ Đào Tùng Phương  
29/05/2020 17:30